Placówka dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn.: „Nowy żłobek 'Bajka2' przyjaznym miejscem dla dzieci!”, nr projektu: RPSW.08.01.01-26-0007/18.

Celem projektu jest utworzenie nowego żłobka na terenie miasta Kielce na ul. Szydłówek Górny 10 oraz zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt realizowany będzie od 1.11.2018 do 31.10.2020. Całkowita wartość projektu wynosi 599 703,75 zł, w tym 503 703,75,00 zł dofinansowania oraz 96 000,00 wkładu własnego.

Rekrutację oraz uczestnictwo w projekcie określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” załączony poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie»

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszam do składania ofert na realizację usługi remontowo - budowlanej polegającej na zaadoptowaniu powierzchni lokalu na potrzeby utworzenia żłobka, w ramach projektu „Nowy żłobek Bajka 2 przyjaznym miejscem dla dzieci!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego (do pobrania w wersji edytowalnej) w terminie od dnia 05.11.2018 roku, do dnia 09.11.2018 godz. 15:00 w siedzibie PWB Paweł Bacik, ul. Miła 4/3, 25-612 Kielce: drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bajka2@zlobekbajkakielce.pl

Szczegóły zapytania w dołączonym pliku: Rozeznanie rynku roboty budowlane.

Formularz ofertowy»
Rozeznanie rynku roboty budowlane»

ROZEZNANIE RYNKU
PWB Paweł Bacik, ul. H.Marusarz 73C, 33-100 Tarnów, NIP: 873-310-41-65
Żłobek "Bajka2" ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce
w związku z prowadzonym postępowaniem rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych za wykonanie zamówienia pn.:
„Dostawa mebli, zabawek i wyposażenia do Żłobka „Bajka 2” w Kielcach”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
PWB Paweł Bacik, ul. H.Marusarz 73C, 33-100 Tarnów,
NIP: 873-310-41-65

Żłobek "Bajka2" ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce

Tel. 572-903-542

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenia do Żłobka „Bajka 2”, Kielce, ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta jest w Załączniku nr 1 – Formularz oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do 08.02.2019.

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu oferty należy odesłać na adres e-mail: bajka2@zlobekbajkakielce.pl w terminie do dnia 31.12.2018, do godz. 15:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający przyjmuje oferty tylko w formie elektronicznej.

Oferta w tytule wiadomości musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Dostawa mebli, zabawek i wyposażenia do Żłobka „Bajka 2” w Kielcach”.

V. DODATKOWE INFORMACJE
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Zamawiający powiadomi Oferenta, którego oferta zostanie wybrana telefonicznie lub droga elektroniczną.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Bacik, tel. 696 292 773, e-mail: paulina.bacik@zlobekbajkakielce.pl

Załączniki:

Formularz ofertowy

Projekty Unijne